Bible4All.net

Книга Ездры

Библия » Книга Ездры » Глава 9

Глава 9

1 По окончании сего, подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморреев,
1 Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν,
2 потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою.
2 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι ⸂τοὺς ἀσθενεῖς⸃,
3 Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный.
3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε ⸀ῥάβδον μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον, μήτε ⸀ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν.
4 Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы.
4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε.
5 А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему
5 καὶ ὅσοι ⸀ἂν μὴ ⸀δέχωνται ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως ⸀ἐκείνης τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ⸀ἀποτινάσσετε εἰς μαρτύριον ἐπ’ αὐτούς.
6 и сказал: Боже мой! стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес.
6 ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ.
7 Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление и на посрамление, как это и ныне.
7 Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὰ ⸀γινόμενα πάντα, καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ⸀ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν,
8 И вот, по малом времени, даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем.
8 ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη, ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης ⸀τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη.
9 Мы — рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей Персидских, чтоб они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме.
9 εἶπεν δὲ⸃ ⸀ὁ Ἡρῴδης· Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα· τίς δέ ἐστιν οὗτος περὶ ⸀οὗ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν.
10 И ныне, что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих,
10 Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα ἐποίησαν. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρησεν κατ’ ἰδίαν εἰς ⸂πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά⸃.
11 которые заповедал Ты чрез рабов Твоих пророков, говоря: земля, в которую идете вы, чтоб овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих.
11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ ⸀ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο.
12 Итак дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их во веки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той и передать ее в наследие сыновьям вашим на веки.
12 Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν· προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ· Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα ⸀πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας ⸀καὶ ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν.
13 И после всего, постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, — ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление, —
13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· Δότε αὐτοῖς ⸂ὑμεῖς φαγεῖν⸃. οἱ δὲ εἶπαν· Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ⸂ἄρτοι πέντε⸃ καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.
14 неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения?
14 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ· Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ⸀ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα.
15 Господи Боже Израилев! праведен Ты. Ибо мы остались уцелевшими до сего дня; и вот мы в беззакониях наших пред лицем Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицем Твоим.
15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ ⸀κατέκλιναν ἅπαντας.
2 τοὺς ἀσθενεῖς Treg NIV ] – WH; τοὺς ἀσθενοῦντας RP
3 ῥάβδον WH Treg NIV ] ῥάβδους RP • ἀνὰ Treg NIV RP ] – WH
5 ἂν WH Treg NIV ] ἐάν RP • δέχωνται WH Treg NIV ] δέξωνται RP • ἐκείνης WH Treg NIV ] + καὶ RP • ἀποτινάσσετε WH NIV ] ἀποτινάξατε Treg RP
7 γινόμενα WH Treg NIV ] + ὑπ᾽ αὐτοῦ RP • ἠγέρθη WH Treg NIV ] ἐγήγερται RP
8 τις WH Treg NIV ] εἷς RP
9 εἶπεν δὲ WH Treg NIV ] Καὶ εἶπεν RP •  WH RP ] – Treg NIV • οὗ WH NIV ] + ἐγὼ Treg RP
10 πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά WH Treg NIV ] τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδάν RP
11 ἀποδεξάμενος WH Treg NIV ] δεξάμενος RP
12 πορευθέντες WH Treg NIV ] ἀπελθόντες RP • καὶ WH NIV ] + τοὺς Treg RP
13 ὑμεῖς φαγεῖν Treg NIV RP ] φαγεῖν ὑμεῖς WH • ἄρτοι πέντε WH NIV ] πέντε ἄρτοι Treg RP
14 ὡσεὶ WH Treg NIV ] – RP
15 κατέκλιναν WH Treg NIV ] ἀνέκλιναν RP
16 παραθεῖναι WH Treg NIV ] παρατιθέναι RP
18 οἱ ὄχλοι λέγουσιν WH Treg ] λέγουσιν οἱ ὄχλοι NIV RP
20 Πέτρος δὲ ἀποκριθεὶς WH Treg NIV ] Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος RP
21 λέγειν WH Treg NIV ] εἰπεῖν RP
22 ἐγερθῆναι WH Treg NIV ] ἀναστῆναι RP
23 ἔρχεσθαι ἀρνησάσθω WH Treg NIV ] ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω RP • καθ᾽ ἡμέραν WH Treg NIV ] – RP
24 ἂν WH Treg NIV ] ἐὰν RP
27 αὐτοῦ WH Treg NIV ] ὧδε RP • ἑστηκότων WH NIV ] ἑστώτων Treg RP
28 καὶ Treg NIV RP ] – WH
33  WH Treg NIV ] – RP
34 ἐπεσκίαζεν WH Treg NIV ] ἐπεσκίασεν RP • εἰσελθεῖν αὐτοὺς WH Treg NIV ] ἐκείνους εἰσελθεῖν RP
35 ἐκλελεγμένος WH Treg NIV ] ἀγαπητός RP
36 εὑρέθη WH Treg NIV ] + ὁ RP
37 δὲ WH NIV ] + ἐν Treg RP
38 ἐβόησεν WH Treg NIV ] ἀνεβόησεν RP • μοί ἐστιν WH Treg NIV ] ἐστίν μοι RP
39 μόγις Treg NIV RP ] μόλις WH
41 ὧδε τὸν υἱόν σου WH Treg NIV ] τὸν υἱόν σου ὧδε RP
43 ἐποίει WH Treg NIV ] ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς RP
47 εἰδὼς WH NIV ] ἰδὼν Treg RP • παιδίον WH Treg NIV ] παιδίου RP
48 ⸀ἂν WH ] ἐὰν Treg NIV RP • ⸁ἂν WH NIV ] ἐὰν Treg RP • ἐστιν WH Treg NIV ] ἔσται RP
49 δὲ WH Treg NIV ] + ὁ RP • ἐν WH Treg NIV ] ἐπὶ RP • ἐκωλύομεν WH NIV ] ἐκωλύσαμεν Treg RP
50 εἶπεν δὲ WH Treg NIV ] Καὶ εἶπεν RP •  Treg NIV RP ] – WH • ὑμῶν … ὑμῶν WH Treg NIV ] ἡμῶν … ἡμῶν RP
51 πρόσωπον WH NIV ] + αὐτοῦ Treg RP • ἐστήρισεν WH Treg NIV ] ἐστήριξεν RP
52 ὡς WH NIV ] ὥστε Treg RP
54 μαθηταὶ WH NIV ] + αὐτοῦ Treg RP • αὐτούς WH Treg NIV ] + ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησεν RP
55 αὐτοῖς WH Treg NIV ] αὐτοῖς, καὶ εἶπεν, Οὐκ οἰδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς RP
56 καὶ WH Treg NIV ] ὁ γὰρ ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι. Καὶ RP
57 Καὶ WH Treg NIV ] Ἐγένετο δὲ RP • ἐὰν WH Treg NIV ] ἂν RP • ἀπέρχῃ WH Treg NIV ] + κύριε RP
59 Κύριε Treg NIV RP ] – WH • ἀπελθόντι πρῶτον NIV RP ] πρῶτον ἀπελθόντι WH Treg
60 αὐτῷ WH Treg NIV ] + ὁ Ἰησοῦς RP
62 ὁ Ἰησοῦς NIV ] πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς WH NA; ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτὸν Treg RP • χεῖρα WH NIV ] + αὐτοῦ Treg RP • τῇ βασιλείᾳ WH Treg NIV ] εἰς τὴν βασιλείαν RP